نظرتون درمورد موضوعات و مطالب سایت
(22.79%) 31
مطالب مذهبی (امام زمان عج)
(13.97%) 19
حجاب
(13.23%) 18
علمی
(11.02%) 15
فرهنگی
(22.05%) 30
سیاسی
(15.44%) 21
سرگرمی sms
(1.470%) 2
هیچکدام

تعداد شرکت کنندگان : 136