پایگاه علمی مذهبی کوثرسه داستان کوتاه ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ روزى مردم یک شهر  تصميم گرفتند براى بارش باران دعا كنند در روزيكه براى دعا جمع شدند تنها يك پسربچه با خود چتر داشت ، این یعنی ایمان... ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ كودك يك ساله اى را تصور كنيد زمانيكه شما اورابه هوا پرت ميكنيد او ميخندد زيرا ميداند اورا خواهيد گرفت اين يعنى اعتماد... ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ هر شب ما به رختخواب ميرويم ما هيچ اطمينانى نداريم كه فردا صبح زنده برميخيزيم با اين حال هر شب ساعت را براى فرداكوك ميكنيم اين يعنى اميد... ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○…

امروز یکشنبه 10 مرداد 1400
لینک دوستان