پایگاه علمی مذهبی کوثراتفاقات بعد از ظهور قال علي (عليه السلام) خداوند دين را به وسيله ما گشود و هم به وسيله ما ختم مي كند. به وسيله ماخدا آنچه را بخواهد محو مي كند و هر چه خواهد باقي مي گذارد. و به وسيله ما سختي زمانه را بر طرف ميسازد وباران به سبب ما فرو مي فرستد. پس فريبنده اي شما را نسبت به خدا نفريبد. كه آسمان باران خود را فرو نمي آورد از آنگاه كه خداي عز وجل آن را باز مي دارد . واگر قائم ما قيام كند ،آسمان باران خود را فرو مي ريزد وزمين نباتات خود را بيرون ميدهد و كينه ها از دل بند گان خدا زايل مي شود و درندگان…

امروز سه شنبه 06 مهر 1400
لینک دوستان