.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرتشنه امام زمان بشو… شاگرد; استاد چکارکنم که خواب امام زمان رو ببینم? پیرمغان; شب یک غذای شور بخور. اب نخور و بخواب. شاگرد دستور پیر رو اجرا کرد و برگشت. شاگرد; استاد دائم خواب اب میدیدم! خواب دیدم برلب چاهی دارم اب مینوشم. کنار لوله ابی درحال خوردن اب هستم! درساحل رودخانه ای مشغول… گفتم اینا رو خواب دیدم! پیرمغان فرمود; تشنه اب بودی اب دیدی, تشنه امام زمان بشو تا خواب امام زمان ببینی!

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان