.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر به خاطر جدا نماندن از رفقا .برای اولین بار از سهمیه جانبازیش استفاده کند .مدیرکل بنیاد مربوطه در خواست وی را اینچنین نوشت اختصاص یک قبر از سهمیه جانبازان در مجاورت قطعه شهدا به نا

امروز پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
لینک دوستان